Produkty

Poradenstvo:
Zahŕňa odbornú pomoc v oblasti realizácie a prípravy osobám a spoločenstvám, ktoré sa rozhodli pre obnovu, či novú výstavbu. Oboznámi ich celou problematikou danej oblasti a čo všetko je potrebné k uskutočneniu ich predstáv. Odporučíme vhodné materiály aj kritéria pre výber zhotoviteľa.

Projektová činnosť:
Pozostáva s projektovania jednoduchých rekonštrukcií ako aj odborné vypracovania projektov na rekonštrukciu a novostavbu. Vypracovanie projektov na čerpanie prostriedkov z fondov. Zabezpečujeme Energetickú certifikáciu stavieb.

Predaj:
Zabezpečujeme klasický stavebný izolačný materiál potrebný k realizácií, ako aj špeciálne izolačné materiály nie denňne dostupné v stavebninách. Celý proces predaja je spätý s odborným vysvetlením a spôsobom použžitia.

Profesionálna realizácia:
Predpokladom dobre zrealizovaného diela je nielen výzor, ale aj funkčnosť, ktorá zahŕňa profesionálne prevedenie prác podľa všetkých technických noriem a postupov určených výrobcom a projektantom. To je predpoklad na trvácnosť a dlhú žživotnosť diela s minimálnymi nákladmi na údržžbu. V oblasti stavebníctva nemá platiť, žže predáva iba obal.

Pozáručný servis:
Zahŕňa odborný servis po ukončení záručnej lehoty. Dôvod takého to servisu je veľmi jednoduchý. Aj drobné opravy na zabezpečenie funkčnosti po záručnej dobe, vykonané neodborne a nezodpovedajúcimi materiálmi môžžu investorovi niekoľkonásobne zvýšiť náklady na denžnú údržbu.